Advance

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

1983 – 1991 Μέλος του συλλόγου φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του

Πανεπιστημίου Αθηνών.

1987 – 1991 Μέλος του Ομίλου Μελέτης Νεοελληνικής Ιατροιστορίας -

Ο.Μ.Ν.Ι.

1987 - Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Κοινωνιολογίας και Φιλοσοφίας των

Ιατρικών Επιστημών.

1991 - Μέλος του Διεθνούς Ιπποκρατείου Ιδρύματος της Κώ.

1991 - Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών – ΙΣΑ.

1995 - Μέλος της ESPMH “ European Society for Philosophy of Medicine and Health Care”.

1995 - 1997 Πρόσεδρο μέλος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής

Εταιρείας- ΕΔΑΕ.

1996 - Μέλος της EADV “ European Academy of Dermatology and Venereology”.

1996- Μέλος της ISHM “International Society for the History of Medicine.

1998 - Τακτικό μέλος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας

ΕΔΑΕ.

1998 - Τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Δερματοχειρουργικής.

1998 - Μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Ερευνας AIDS

Σεξουαλικών Μεταδιδόμενων Νοσημάτων- STD’S.

1998 - Μέλος της ISDS “International Society of Dermatologic Surgery.

1999 - Μέλος της IACD “ International Academy of Cosmetic Dermatology”.

1999 - Μέλος της ISHD “International Society of History of Dermatology”.

2000 - Μέλος της AAD “American Academy of Dermatology”.

2000 - Μέλος της ESHDV “European society of History of Dermatology – Venereology”.

2001- 2003 Εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής

Εταιρείας – ΕΔΑΕ.

2002 - Μέλος της “European Society for Paediatric Dermatology”.

2006 - 2008 Εκλεγμένη γραμματέας/ταμίας της European society of History of Dermatology,

Venereology” (ESHDV), 15th EADV Congress, Rhodes – Greece.

2007 Υποψηφία Πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής

Εταιρείας – ΕΔΑΕ.

2008 - Εκλεγμένη Πρόεδρος της European society of History of Dermatology –

Venereology” (ESHDV), 17th EADV Congress, Paris –France.

2008 - Διεθνής Σύμβουλος στο Skin Cancer Foundation (SCF).